نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی


برگزاری جلسه هدایت تحصیلی
در این جلسه که با حضور ریاست آموزش و پرورش ، معاون آموزشی و مسئول مشاوره و کلیه مشاورین منطقه در محل اتاق ریاست تشکیل گردید پیرامون عناوین ذیل بحث و تبادل نظر شد :
1- آمار قبولی سال اول متوسطه دبیرستان ها در سال جاری
2- رشته های فنی حرفه ای و کاردانشی که در سال آتی در میبد دایر می باشند
3- اهداف سازمان و وزارتخانه در ارتباط با رشته های نظری و فنی حرفه ای
در پایان هر کدام از مشاورین مسائل و مشکلات خود را در رابطه با هدایت تحصیلی سال اول متوسطه مطرح نمودند .