نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی

برگزاری جلسه هدایت تحصیلی


برگزاری جلسه هدایت تحصیلی
در این جلسه که با حضور ریاست آموزش و پرورش ، معاون آموزشی و مسئول مشاوره و کلیه مشاورین منطقه در محل اتاق ریاست تشکیل گردید پیرامون عناوین ذیل بحث و تبادل نظر شد :
1- آمار قبولی سال اول متوسطه دبیرستان ها در سال جاری
2- رشته های فنی حرفه ای و کاردانشی که در سال آتی در میبد دایر می باشند
3- اهداف سازمان و وزارتخانه در ارتباط با رشته های نظری و فنی حرفه ای
در پایان هر کدام از مشاورین مسائل و مشکلات خود را در رابطه با هدایت تحصیلی سال اول متوسطه مطرح نمودند .