نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبد


به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد،  دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبد با مشارکت آموزگاران پایه  پنجم با دو عنوان آموزش و پرورش ، دانش آموزان تیز هوش  و  شناسایی و هدایت استعداد های دانش آموزان  به مدت 34 ساعت برگزار شد. روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد،  دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبد با مشارکت آموزگاران پایه  پنجم با دو عنوان آموزش و پرورش ، دانش آموزان تیز هوش  و  شناسایی و هدایت استعداد های دانش آموزان  به مدت 34 ساعت برگزار شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :