برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبد

برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبدبه گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش میبد،  دوره آموزش ضمن خدمت طرح ملی شهاب در شهرستان میبد با مشارکت آموزگاران پایه  پنجم با دو عنوان آموزش و پرورش ، دانش آموزان تیز هوش  و  شناسایی و هدایت استعداد های دانش آموزان  به مدت 34 ساعت برگزار شد.

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :