نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی معلمین مرد و زن

برگزاری مسابقات آزمایشگاهی معلمین مرد و زن


برگزاری مسابقات آزمایشگاهی معلمین مرد و زن
این مسابقات در تاریخ های 18/12/90 ویژه خواهران و 19/12/90 ویژه برادران برگزار شده است .