نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری 250 جلسه آموزش خانواده در 52 آموزشگاه شهرستان میبد

برگزاری 250 جلسه آموزش خانواده در 52 آموزشگاه شهرستان میبد


برگزاری 250 جلسه آموزش خانواده در 52 آموزشگاه شهرستان میبد

که قریب به 15 نفر از مدرسان مجرب این شهرستان وظیفه ی آموزش خانواده را بعهده داشته اند .