نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبستان هجرت

دبستان هجرت


دبستان هجرت
 با توجه به قرارگرفتن درطرح مقاوم سازی ازتاریخ چهارشنبه 1391/5/12 این آموزشگاه به دبستان پسرانه شهیدشفیعی واقع درکوچه جنب تکیه ابوالفضلی مهرجرد انتقال یافته است .