نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان دخترانه معارف - کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات جامع قرانی مد ارس عالی شهید مطهری

دبیرستان دخترانه معارف - کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات جامع قرانی مد ارس عالی شهید مطهری


دبیرستان دخترانه معارف - کسب رتبه دوم کشوری در مسابقات جامع قرانی مد ارس عالی شهید مطهری

محیاالسادات موسوی : رتبه اول  رشته صحیفه سجادیه
زهرا خالو محمدی : رتبه دوم رشته مفردات و رتبه سوم رشته حفظ قران و رتبه سوم  رشته تجزیه
زهراالسادات حسینی زاده  :رتبه سوم رشته حفظ موضوعی قران
رحیمه کارگر :   رتبه سوم رشته مفاهیم