نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان میرمحمدی - برگزاری طرح ابتکاری 2 با موضوع شکوفایی ورزشی دانش آموزان در زنگ تفریح

دبیرستان میرمحمدی - برگزاری طرح ابتکاری 2 با موضوع شکوفایی ورزشی دانش آموزان در زنگ تفریح


دبیرستان میرمحمدی - برگزاری طرح ابتکاری 2 با موضوع شکوفایی ورزشی دانش آموزان در زنگ تفریح
هدف از این جشنواره اهمیت دادن به ورزش و تندرستی در کنار امر تعلیم و تربیت بود که این طرح با استقبال بی نظیری همراه بود.