نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان نجمه

دبیرستان نجمه


دبیرستان نجمه
دومین جلسه آموزش خانواده در تاریخ91/10/2راس ساعت18با سخنرانی جناب آقای خطیبی در نمازخانه آموزشگاه برگزار گردید.در این جلسه که باحضور اکثریت اولیاء ومشترکا با راهنمایی ابطحی تشکیل شد آقای خطیبی در خصوص مسائل ومشکلات تحصیلی دانش آموزان،اهمیت توجه به مسئله انتخاب رشته دانش آموزان پایه اول،اصل تکرار وتمرین در یادگیری،اهمیت پیش مطالعه و...سخنانی ایراد نمودند که با استقبال و توجه اولیاء روبرو بود.