نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دبیرستان گلشن - بازدید دانش آموزان دبیرستان گلشن ازخانواده معظم شهدا

دبیرستان گلشن - بازدید دانش آموزان دبیرستان گلشن ازخانواده معظم شهدا


دبیرستان گلشن - بازدید دانش آموزان دبیرستان گلشن ازخانواده معظم شهدا
 دراین بازدیدازخانواده های شهدا شهیدمحمدعلی دهقانی - شهیدمحمدرضا دهقانی- شهیداصغروزیری زاده- شهیدمحسنی فر وبرادرجانباز و آزاده جناب آقای حاج محمد دهقانی دیدار بعمل آمد و دانش آموزان از زبان پدر و مادرشهید خاطرات شهدا را به دل شنیدند تا چراغ راهشان باشد.