نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی ابطحی

راهنمایی ابطحی


راهنمایی ابطحی
اولین جلسه همیار مربی گروه(1) با حضور آقای خاکزار و سر کار خانم دهقانی در اموزشگاه تشکیل و در مورد مسائل تربیتی دانش آموزان و مشکلات  نوجوانان بحث و گفتگو شد و راهکارهایی در این زمینه ارائه گردید.