نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی آتشی - گردش علمی توام با تفرج

راهنمایی آتشی - گردش علمی توام با تفرج


راهنمایی آتشی - گردش علمی توام با تفرج
این بازدید که به مدت دوساعت به طول انجامید دبیران ودانش آموزان باکم وکیف تولید کاشی وسرامیک آشناشدند . بعداز بازدید به تفرجگاه پارک بهاران رفته  وبه نوعی خستگی امتحانات رابه در کردند.