نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی جنت الرضوان

راهنمایی جنت الرضوان


راهنمایی جنت الرضوان
جلسه شورای مجتمع شهید رحیمی فربا حضور مدیر مجتمع ، معاونین ، مدیران مدارس اقماری ، نماینده اولیا و دبیران مدارس در این آموزشگاه برگزار وپیرامون مسائل آموزشی و پرورشی بحث و تبادل نظر گردید .