نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی شهید بهشتی - برگزاری جلسه گروه مدیران همیار

راهنمایی شهید بهشتی - برگزاری جلسه گروه مدیران همیار


راهنمایی شهید بهشتی - برگزاری جلسه گروه مدیران همیار
مسائل آموزشی وپرورشی مدارس گروه ، آزمونها واستفاده ازفرصتها واتوماسیون (دریافت وارسال نامه وپیام) مهم ترین مباحث این جلسه بود.