نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی مجدزاده - برگزاری جشن مطالعه

راهنمایی مجدزاده - برگزاری جشن مطالعه


راهنمایی مجدزاده - برگزاری جشن مطالعه
دانش آموزان  ساعث ادبیات همراه دبیرخویش درمراسم شرکت کردند کتاب انتخاب کرده و مطالعه کردند برنامه های نمایشگاه شامل کتابهای اهدای دانش آموزان و علمی و داستان اثار دستی و نقاشی دانش آموزان و ... جشن با بازدید تمام دانش آموزان ازنمایشگاه و پذیرایی بپایان رسید.