نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی گلشن

راهنمایی گلشن


راهنمایی گلشن
اولین جلسه دبیران حرفه وفن مدارس راهنمایی شهر ستان میبد ساعت 15/30سه شنبه 91/8/2 در سالن اجتماعات آموزشگاه تشکیل و پیرامون مسائل مختلف نظیر روش های تدریس حرفه و کارهای عملی وطرح تجمیع بحث وتبادل نظر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.