نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمایی گلشن مهرجرد

راهنمایی گلشن مهرجرد


راهنمایی گلشن مهرجرد
 گروه تئاتر آموزشگاه در جشنواره  مدارس راهنمایی میبد  توانست با بازیگری دانش آموزان علیرضا کریمی وعلی محمد زارعشاهی   ومصطفی مکی رتبه دوم راکسب نماید.