زمان برگزاری مسابقه نجات تخم مرغ تمدید شد


زمان برگزاری پنج شنبه 30 آذرماه ساعت 10 صبح، آخرین مهلت ثبت نام 27 آذرماه 1396
زمان برگزاری پنج شنبه 30 آذرماه ساعت 10 صبح، آخرین مهلت ثبت نام 27 آذرماه 1396