نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنگ سرشماری نفوس و مسکن

زنگ سرشماری نفوس و مسکن


زنگ سرشماری نفوس و مسکن

 

هدايي معاون فرماندارميبد دراين مراسم به تشريح تاريخچه سرشماري عمومي نفوس ومسكن واهميت آن دربرنامه ريزي كشورپرداخت وافزود : مبنا واساس برنامه ريزي دولت مردان براي كشوربرپايه آماردقيق و صحيح است و بايد همه خانواده ها با ارائه اطلاعات دقيق با مامورين سرشماري عمومي نفوس ومسكن همكاري كنند .

هدايي  دستيابي به آمارجمعيت ونيازهاي آنها و برنامه ريزي هاي عمراني ،  اقتصادي وفرهنگي را ازاهداف دولت درسرشماري هاي عمومي نفوس ومسكن ذکر نمود و بيان كرد : 1800نفردراستان و150 نفردرشهرستان ميبد ازامروزدوم آبان تا 22 آبان سرشماري عمومي نفوس ومسكن را انجام مي دهند ودانش آموزان بايد خانواده هاي خود را درپاسخگويي وارائه اطلاعات دقيق به مامورين سرشماري عمومي نفوس ومسكن راهنمايي كنند .

سيد حسين اسعدي مديرآموزش وپرورش ميبد سرشماري عمومي نفوس ومسكن را ازمهمترين مسائل كشوربيان وتاكيد كرد : دانش آموزان خانواده هاي خود را درجريان سرشماري عمومي نفوس ومسكن قراردهند تا با مامورين همكاري داشته باشند .

دراين مراسم يكي ازدانش آموزان كه درمقاله نويسي درخصوص سرشماري عمومي نفوس ومسكن بعنوان نفربرتردراستان برگزيده شده بود با اهداء جوايزی تجليل شد .

روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان میبد