نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زنگ مشارکت در هفته شورا های آموزش و پرورش

زنگ مشارکت در هفته شورا های آموزش و پرورش


زنگ مشارکت در هفته شورا های آموزش و پرورش

تجلي مشاركت سازنده مردم با نهاد مقدس تعليم و تربيت ، توسعه و بهبود نظام تصميم گيري از طريق مشاركت واهميت مسئله آموزش و پرورش و فرهنگ، پويايي ريشه ها و شكوفايي انديشه ها توسط شورا و آگاهي و مشاركت مردم در حفظ امنيت جامعه از جمله شعار هاي بزرگداشت هفته شورا ها ي آموزش وپرورش اعلام شده است كه از 24 دي ماه آغاز و تا 30 دي ادامه دارد.

24 دي ماه روز شوراهاي آموزش و پرورش و بصيرت افزايي ،‌25 ديماه روز شوراهاي آموزش و پرورش ،‌ مشاركت و همراهي مسئولان ،  روز  26 دي ماه روز شوراهاي آموزش و  پرورش بستر وحدت ، ايمني و انسجام ، روز 27 دي به عنوان روزشوراهاي آموزش و پرورش ،  مشاركت نهاد ها و خيرين ،28 ديماه روز شوراهاي آموزش و پرورش توسعه مشاركت هاي مردمي ، 29 دي ماه روزشوراهاي آموزش و پرورش خانواده ،  تعليم و تربيت و 30 دي ماه به عنوان  روز شوراهاي آموزش و پرورش ، تجلي معنويت و عبادت نام گذاري شده است.