نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سید مصطفی خمینی

سید مصطفی خمینی


سید مصطفی خمینی
پس از چند روز تبلیغات گسترده دانش آموزان ،صبح روز 4 شنبه مورخ 91/8/3 راس ساعت 9 صبح انتخابات شورای دانش اموزی در این آموزشگاه شروع شد.ساعت 10:30 کار رای گیری پایان یافت و شمارش آراء شروع شد .در پایان شمارش ،دانش آموزان (مصطفی فاتحی با 38 رای)(سید محسن حسینی نسب با 37 رای)(ابوالفضل عابدنیا با 25 رای)(ابوالفضل شیخی با24 رای)و (مهدی فاضلی با 24 رای) به عنوان نفرات اصلی شورای دانش آموزی انتخاب شدند.