نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شاهد حاج حسین دهقانی - جلسه مشترک شورای آموزگاران

شاهد حاج حسین دهقانی - جلسه مشترک شورای آموزگاران


شاهد حاج حسین دهقانی - جلسه مشترک شورای آموزگاران
در این جلسه که جناب آقای اسعدی مدیریت محترم آموزش و پرورش و همچنین جناب آقای حاجی حسینی مدیر آموزشگاه شاهد امام صادق نیز حضور داشتند همکاران محترم به تبادل تجربیات خود پرداختند و در انتها جناب آقای اسعدی طی سخنان کوتاهی به اهمیت توجه معلمان به موضوع تربیت دانش آموزان و پرورش  احساس مسئولیت در آنان و همچنین توجه مدیران مدارس را به اهمیت موضوع هوشمند سازی مدراس جلب نمودند.