شرح وظایف کارکنان


  آموزگار و دبير   استثنايي   سمپاد فني و حرفه اي و كاردانش شبانه روزي درجه بندي پستهاي سازماني آموزشگاهها   كاركنان واحد آموزشي مجتمع آموزشي ورزشي   مديران مدارس دبستان ، راهنمايي و دبيرستان
آدرس کوتاه :