نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهدای فرهنگی

شهدای فرهنگی


شهدای فرهنگی
در روزهای سه شنبه و چهار شنبه این هفته کلیه پایه های سوم تا ششم این آموزشگاه از کانون شهید رجایی بازدید واز برنامه های اجرایی و متنوع کانون استفاده نمودند.