نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

شهدای فرهنگی

شهدای فرهنگی


شهدای فرهنگی
در روز دوشنبه مورخ 1391/12/7 جلسه گروهای مربیان همراه به اتفاق جناب آقای فلاح وسر کار خانم دهقانی در این آموزشگاه تشکیل و پیرامون موضوع اردو صحبت شد.