نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

فرم مشخصات اداره

فرم مشخصات اداره


فرم مشخصات اداره
نام اداره

اداره آموزش و پرورش شهرستان میبدرئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد :

آقای محسن موحدی فرد


 معاون پشتیبانی :

آقای اکبر مجرک


معاون آموزشی :

آقای ابوالفضل دهقانی


معاون پرورشی :

آقای جعفر شفاعی

 

شماره تلفن مستقیم دوایر اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد :

رئیس اداره

7722020

آمار و بودجه

7723884

معاون پشتیبانی

7728008

حسابداری

7721223

معاون آموزشی

7726600

کارگزینی

7727474

معاون پرورشی

7722016

خدمات

7720888

حراست

7723432

کامپیوتر

7722027

آموزش ابتدائی

7722028

امتحانات

7726500

آموزش راهنمائی

7721255

ضمن خدمت

7723237

آموزش متوسطه

7722017

نهضت

7722722

 

شماره فاکس اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد :

7725545

آدرس اداره آموزش و پرورش شهرستان میبد :

میبد ، خیابان معلم ، کدپستی 8961614953


 آدرس پورتال اداره :

www.meybodedu.ir