نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

منشور اخلاقی نظام پیشنهادات

منشور اخلاقی نظام پیشنهادات


منشور اخلاقی نظام پیشنهادات
بسمه تعالي
منشور اخلاقي
شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها
سازمان آموزش و پرورش استان يزد
1-    اعتقاد ما برابري ارزش انساني همه مردمان و برابري حقوق طبيعي همه انسانها است، لذا تلاش خواهيم نمود تا با ايجاد فرصت برابر به جلب مشاركت همه كارمندان سازمان بپردازيم.
2-    ما عقيده داريم سرمايه منابع انساني، با ارزشترين منبع در جهت توسعه پايدار و فراگير
و مشاركت بهترين عامل موثر در شكوفايي توانمنديهاي كاركنان و بهترين روش در زمينه اصلاح فرايندهاي سازمان مي باشد.
3-    ما بر اين باوريم كه ارائه پيشنهاد ، هديه اي ارزشمند از سوي پيشنهاد دهنده به مجموعه سازمان مي باشد.
4-    ماپاسخگويي‎سريع،شفاف،منطقي‎ومستندبه‎پيشنهادها‎راحق‎پيشنهاد‎دهندگان‎مي دانيم.
5-    مامعتقديم اطلاع از وضعيت و نحوه بررسي پيشنهاد دريافتي و نيز مراحل اجراي پيشنهاد مصوب، از حقوق مسلم پيشنهاد دهنده است و در جهت اطلاع رساني دقيق و كامل وي تلاش خواهيم نمود.
6-    ما آموزش، راهنمايي و هدايت مراجعين در جهت تكميل و تصحيح ايده و پيشنهاد را از وظايف خود دانسته و در اين زمينه از هر گونه اقدام فروگذار نخواهيم بود.
7-    انعطاف پذيري و تحول گرايي از سياستهاي اصلي ما در روند بررسي افكار و ايده هاي خلاق كاركنان مي باشد.
8-    ما سعي خواهيم كرد تا نقاط ضعف و قوت فرايندهاي سازمان را به هنگام بررسي پيشنهاد ،
به شيوه اي واقع بينانه مورد ارزيابي قرار دهيم.
9-    تلاش ما استفاده از كارشناسان و تيم هاي متخصص و مجرب و داراي روحيه تغييرپذيري
در هنگام بررسي پيشنهادها مي باشد.
10-    ما همانگونه كه پاسخگو بودن را وظيفه خود مي دانيم، اعتراض به رد پيشنهاد را حق پيشنهاد دهنده دانسته و خود را در قبال آن مسئول مي شماريم.
11-    ما تلاش خواهيم نمود تا پيشنهاددهندگان از امتيازات و پاداش پيشنهادهاي پذيرفته شده
در اسرع وقت برخوردار گردند.
12-    با توجه به اين جمله كه (هيچ كس حق ندارد يك ايده و پيشنهاد خوب را رد كند) ما تمامي تلاش خود را براي پذيرش و اجراي پيشنهادهاي سازنده و ارزنده كاركنان به كار خواهيم برد.

دبيرخانه شوراي نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها