نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

میبد – برگزاری جلسه گروه های آموزشی

میبد – برگزاری جلسه گروه های آموزشی


میبد – برگزاری جلسه گروه های آموزشی

در این جلسه نتایج عملکرد دبیران در سال گذشته مورد بررسی قرار گرفت و برای بهبود بخشیدن به رشد آموزش در مجموعه آموزش و پرورش پیشنهاداتی مطرح شد.

روابط عمومی