نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

میثاق شبانه دانش آموزان دبستان شهید رحیمدل

میثاق شبانه دانش آموزان دبستان شهید رحیمدل


دانش آموزان دبستان شهید رحیمدل میبد در میثاق شبانه با دوستان خود شبی شاد را در آموزشگاه سپری نمودند.

 

آدرس کوتاه :