میثاق شبانه دانش آموزان دبستان شهید رحیمدل


دانش آموزان دبستان شهید رحیمدل میبد در میثاق شبانه با دوستان خود شبی شاد را در آموزشگاه سپری نمودند.
دانش آموزان دبستان شهید رحیمدل میبد در میثاق شبانه با دوستان خود شبی شاد را در آموزشگاه سپری نمودند.

 

آدرس کوتاه :