نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجرت - تشکیل جلسه آموزش خانواده

هجرت - تشکیل جلسه آموزش خانواده


هجرت - تشکیل جلسه آموزش خانواده
درآغازاین جلسه فعالیتهای سه ماهه اول این آموزشگاه درقالب پاورپوینت به سمع ونظرمادران عزیز رسانده شد.