نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هجرت

هجرت


هجرت
به منظورآموزش دانش آموزان پایه دوم امروز دوشنبه تاریخ 4/10/91 این عزیزان باتفاق آموزگارخودازهواشناسی میبد د یدن کردنددراینجا ازآقای زارع مسوول هواشناسی میبدتشکر وقدردانی میکنیم.