نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

همایش بزرگ اعضای شورای دانش آموزی مدارس میبد

همایش بزرگ اعضای شورای دانش آموزی مدارس میبد


همایش بزرگ اعضای شورای دانش آموزی مدارس میبد
در این همایش قاسمی به تشریح اهداف و شرح وظایف اعضای شورای دانش آموزی پرداختند .