نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان رشیقی

هنرستان رشیقی


هنرستان رشیقی
با حضور اعضای هلال احمر میبد مانور زلزله ازساعت 13 الی 14:30 در محل هنرستان برگزار گردید .در این مانور ابتدا چند تن از اعضای محترم هلال احمر در خصوص نحوه وقوع زلزله ،نحوه برخورد و امدادو نجات مسدومین زلزله،اقدامات لازم قبل و بعد از وقوع زلزله و همچنین شناسایی مکانهای امن  و نحوه پناه گرفتن صحیح را به دانش آموزان آموزش دادندو درساعت 14 با صدا درآمدن زنگ زلزله دانش آموزان به طور عملی نکات آموزش دیده را به اجرا درآوردند.