نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

هنرستان رشیقی

هنرستان رشیقی


هنرستان رشیقی
انتخابات شورای دانش آموزی صبح روز چهارشنبه با حضور کلیه دانش آموزان برگزار گردید .در این انتخابات 12 نفر کاندید گردیدند .که 5 نفر از افراد که بیشترین آرا را کسب نمودند بعنوان اعضاء اصلی و 3 نفر هم بعنوان اعضاء علی البدل انتخاب گردیدند.