نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پنجمین نشست اتاق فکر تربیتی

پنجمین نشست اتاق فکر تربیتی


پنجمین نشست اتاق فکر تربیتی

در این نشست  آسیب هایی که در مورد بحث توحید و خداشناسی بین دانش آموزان وجود دارد مورد بررسی قرار گرفته شد و تصمیمات ذیل ا تخاذ گردید :

 مقررگردید سوالاتی در این زمینه آماده و بدون نام در اختیار دانش آموزان قرار گیرد و بعد از مشخص شدن آسیب ها ، راهکاری های مناسب جهت برطرف کردن آن موارد و اجرایی شدن آنها در مدارس اقدام شود.