پیام تشکر و قدردانی دکتر دهقانی در پی حضور پرشکوه و حماسی مردم در انتخابات

پیام تشکر و قدردانی دکتر دهقانی در پی حضور پرشکوه و حماسی مردم در انتخابات 

آدرس کوتاه :