نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کسب مقام نخست استانی شورای دانش آموزی

کسب مقام نخست استانی شورای دانش آموزی


کسب مقام نخست استانی شورای دانش آموزی
از بین شوراهای دانش آموزی متوسطه ی دختر دبیرستان نمونه گل محمدی مقام اول استان را به خود اختصاص داد و به همایش شوراهای دانش آموزی کشوری که در رامسر برگزار می شود دعوت شد .